Preventiecoalities tussen gemeenten en zorgverzekeraar

Gemeenten en zorgverzekeraars werken betrekkelijk weinig samen aan preventie, terwijl zij een gezamenlijk belang hierbij hebben. Twee gemeenten en een zorgverzekeraar hebben Opera gevraagd voor ondersteuning bij de opzet van een preventiecoalitie.

Opera is gestart met een open inventarisatie van gezamenlijke kernwaarden. Hieruit bleek al snel dat de focus op Positieve Gezondheid en een integrale domeinoverstijgende aanpak door alle partijen als cruciaal werden ervaren. Op basis hiervan is een projectplan opgesteld. Omdat de focus van het project nog moest worden bepaald, is het projectplan analytisch opgezet. Onderstaande stappen zijn doorlopen, om tot een definitief projectplan vast te stellen:

1) een analyse van regionale data om te bepalen welke doelgroepen en problemen prioriteit behoeven;
2) het betrekken van lokale stakeholders bij de interpretatie van deze analyse;
3) het sámen met deze regionale stakeholders verder ontwikkelen van het preventieplan.

Om bovenstaande te realiseren heeft Opera de gemeenten en de zorgverzekeraar ondersteund bij het aanvragen van twee preventiecoalitiesubsidies bij VWS. Beide aanvragen zijn gehonoreerd.