Krachtige transformatieplannen opstellen en onderbouwen

Voor transformatieplannen die worden opgesteld i.h.k.v. IZA (Integraal Zorgakkoord) moet onderbouwd op welke wijze zij impact maken op de regiodoelen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Bovendien zijn er bepaalde eisen waaraan voldaan moet worden qua wijze van aanlevering om de bewijzen ontvankelijk te maken bij de beoordelende commissie.

Opera begeleidt meerdere regio’s bij het onderbouwen van de transformatieplannen en zet haar ervaring met de Impact Methode in om hier op pragmatische wijze invulling aan te geven. Op die manier ontstaat een kernachtig beeld van de toegevoegde waarde van de plannen.

Een aantal uitgangspunten die Opera hanteert bij deze aanpak:

  • Begin bij de visie en het geloof van waaruit het transformatieplan ontstaan is;
  • Toets in hoeverre het transformatieplan aansluit bij GALA/IZA/WOZO;
  • Focus op de kernelementen die ertoe leiden dat het transformatieplan impact maakt. Het blijkt vaak een uitdaging om secundaire- en tertiaire effecten buiten beschouwing te laten;
  • Beargumenteer (en kwantificeer) de benoemde kernelementen;
  • Maak helder wat er in de komende jaren (t/m 2027) gemeten/geëvalueerd gaat worden. Dat heeft twee doelen:
    • Leren hoe de impact gemaximaliseerd kan worden in de context van de regio;
    • Aanvullend bewijs vinden voor de impact claim, mocht dat nog onvoldoende aangetoond zijn op bepaalde vlakken in bestaande studies of pilots.

Op deze manier kunnen krachtige transformatieplannen opgesteld worden die onderdeel uit gaan maken van het regioplan.