Duurzaamheid van zorgorganisaties verbeteren

De Nederlandse zorgsector vangt fysieke en mentale problemen als gevolg van klimaatverandering op, maar draagt er tegelijk aan bij door een enorme ecologische voetafdruk. Het is daarom van groot belang dat deze vicieuze cirkel doorbroken wordt, en dat ook de zorgsector zich inzet om te verduurzamen.

Een van onze Opera collega’s heeft zich tijdens een afstudeeronderzoek verdiept in het onderwerp duurzaamheid in de zorgsector. Er is een verkenning uitgevoerd naar de belangrijkste condities die het verduurzamen van zorgorganisaties (zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau) bevorderen of juist belemmeren. Dit werd gedaan door literatuuronderzoek en interviews met o.a. bestuurders, managers, duurzaamheidscoördinatoren en zorgprofessionals in twee ziekenhuizen en twee verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Het bleek dat het integraal incorporeren van duurzaamheid in het beleid, het toekennen van tijd en verantwoordelijk aan iemand in de organisatie, het aansluiten bij externe initiatieven (zoals de Green Deal Duurzame Zorg), de druk van stakeholders en op bestuurlijk niveau de motivatie en het prioriteren van duurzaamheid boven andere urgente thema’s, bepalende factoren zijn die het implementeren van duurzaamheid in Nederlandse ziekenhuizen en verpleeg-en verzorgingstehuizen versnellen. Het volledige onderzoek werd verwerkt tot een afstudeerscriptie, welke daarna met succes werd verdedigd.