De impact van Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk

Een opdrachtgever was enthousiast over een huisartsenpraktijk die volledig werkte volgens de principes van Positieve Gezondheid. Die opdrachtgever wilde meer inzicht in de impact van deze werkwijze op de Quadruple Aim (gezondheid, kwaliteit, betaalbaarheid, en werkplezier).

Opera heeft allereerst in kaart gebracht wat de potentiële impact van deze werkwijze is. Hiervoor heeft Opera inzichtelijk gemaakt welke effecten er kunnen optreden en voor wie deze van toepassing zijn. Dit gebeurde in verschillende sessies, in nauwe samenwerking tussen de projectleider, data scientists en Opera consultants. Uiteindelijk is er een plan opgesteld waarin helder verwoord stond op welke wijze welke data gedurende het project verzameld kon worden. Deze evaluatie was complex omdat 1) er gebruik werd gemaakt van gegevens in het sociaal domein én het zorgdomein, en 2) er in de evaluatie rekening werd gehouden met verschuivingen van zorgconsumptie tussen de eerste en de tweede lijn.

Opera heeft een rapportage opgeleverd waarin op kwantitatieve en kwalitatieve wijze inzicht is gegeven in de impact van deze huisartsenpraktijk.