De impact van e-Health op zorgkosten in de tweede lijn

De inzet van e-Health leidt mogelijk tot een kostenbesparing in de tweede lijn, omdat patiënten minder vaak naar de polikliniek hoeven komen en er vaak ook een reductie van ziekenhuisopnames te zien is. Deze kostenbesparing daadwerkelijk realiseren is echter complex, omdat dit bijvoorbeeld aanpassing van de kostenstructuur van het ziekenhuis vergt.

Om meer inzicht te krijgen in de potentiële impact, heeft Opera voor haar opdrachtgever de impact van de inzet van 1 e-Health oplossing over meerdere jaren gesimuleerd. Het simulatiemodel is gebouwd op basis van de resultaten die uit een pilot met de eHealth oplossing bekend zijn en houdt rekening met onzekerheden in de toekomst.

Het resultaat van de simulatie is weergegeven in een dashboard, waarbij enkele variabelen (hoeveel patiënten gebruik maken van de oplossing, de wijze van bekostiging, etc.) aangepast kunnen worden en daarbij direct inzichtelijk is welk effect dit heeft op de kosten.

Met deze impact analyse is de opdrachtgever beter in staat besluiten te nemen over het al dan niet grootschalig uitrollen van de e-Health oplossing. Daarnaast krijgt de opdrachtgever inzicht in de factoren die de meeste impact hebben op de zorgkosten en kan daarmee ook actief sturen op deze factoren.