Impact maken begint bij de verwachte impact in kaart brengen

In ons vorige blog introduceerden we de Impactmethode. Dit blog licht het eerste onderdeel van de Impactmethode toe: de Impact flow.

De Impact flow is de eerste stap om inzicht te krijgen in (potentiële) impact
De Impactmethode helpt de (potentiële) impact van een project inzichtelijk te maken. Hiervoor kent de methode vier kernonderdelen. Of die allemaal noodzakelijk zijn, hangt af van de fase van het project en de vragen die er liggen. We starten echter altijd met de ‘Impact flow’. De Impact flow vormt namelijk de basis voor de andere onderdelen van de methode.

De Impact flow zorgt voor inzicht in de verwachte impact van een project
De Impact flow is een visuele weergave van de wijze waarop een project impact maakt. De flow laat zien hoe het verwachte succes van een project is opgebouwd. Impact bestaat uit het ‘effect’ dat het teweeg brengt en voor welk ‘bereik’ deze effecten gelden. Het denken in effecten en bereik maakt dat er echt gekeken wordt naar hoe een project het verschil maakt, welke impact het maakt. Dit gaat dus een stap verder dan kijken naar enkel procesindicatoren.

Op een gestructureerde manier brengt de Impact flow alle belangrijke effecten in kaart die kunnen optreden door een project. Dit doen we top-down, wat betekent dat we vanuit de hoofddoelstellingen van het project redeneren. We bekijken uit welke (hoofd)effecten deze doelstellingen bestaan. Stap voor stap pluizen we vervolgens elk effect uit door te benoemen uit welke deeleffecten ze bestaan. Alle vertakkingen in deeleffecten samen resulteren in een ‘effecten-boom’. Hieruit worden alle aanknopingspunten helder en daarmee de variabelen voor een juiste projectevaluatie.

Bijvoorbeeld:
De hoofddoelstelling van een project is ‘toekomstbestendige diabeteszorg’. Een belangrijk hoofdeffect om deze doelstelling te bereiken is ‘verlaging van de zorgkosten’. Dit effect kan bereikt worden via de deeleffecten ‘afname in medicatiegebruik’ en ‘minder polibezoeken’.

In dit voorbeeld geldt dus dat het al dan niet behalen van de doelstelling geëvalueerd kan worden door te monitoren op medicatiegebruik en polibezoeken.

Daarnaast bevat de Impact flow een ‘bereik-boom’. Voor wie gelden de zojuist gedefinieerde effecten? En met welke stappen ga je proberen meer mensen te bereiken? Want ook door opschaling, kun je de impact vergroten.

Bijvoorbeeld:
Een project rondom diabeteszorg wordt in een pilot eerst ingezet voor diabetespatiënten van 5 huisartspraktijken. Bij gebleken succes vindt opschaling naar alle huisartspraktijken van de stad plaats. Wanneer ook dat goed verloopt en de beoogde impact behaald wordt, zal het project op regionale schaal toegepast worden.

Een goede Impact flow komt tot stand met input van verschillende invalshoeken
Opera gaat samen met de projectleider/-groep aan de slag met de Impact flow van het project. De sessies die hiervoor nodig zijn, bruisen van de energie. We nemen alle aspecten van een project door en dagen elkaar uit om net even wat verder na te denken. Het kan voorkomen dat het uitrafelen van alle effecten een complexe en veelomvattende klus is. Dit zagen we bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de effecten van het werken met Positieve Gezondheid op de kosten in het medische en sociale domein. Dan laten we extra expertise meedenken, van medisch adviseurs tot beleidsmedewerkers bij de gemeente. Maar ook het perspectief van data analisten/scientists is van meerwaarde.

Impact tonen leidt tot positieve gebruikerservaringen
Opera geeft de Impact flow visueel weer in een interactieve tool en zorgt dat hij deelbaar is met alle betrokkenen. Op deze manier kan iedereen zelf door de flow klikken en blijft het overzichtelijk. Het feit dat de Impact flow zo visueel is opgesteld en in een oogopslag inzichtelijk maakt hoe de (potentiële) impact van een project is opgebouwd, zorgt ervoor dat gebruikers het als grote meerwaarde ervaren voor hun project.

Een zorginkoper sprak na een Impact flow-sessie als volgt:
“Het tekenen van de Impact flow helpt om te visualiseren wat mogelijke effecten zijn van een ingezette interventie en op welke gebieden. Vervolgens kan aan deze effecten een weging meegegeven worden, heeft de interventie hierop een positief of negatief effect? De Impact flow geeft de evaluatie en monitoring van een interventie een meer gestructureerd karakter en helpt vooraf bij de beslissing of implementatie van een interventie meerwaarde biedt.”

Wanneer de Impact flow gemaakt is, kan de volgende stap in gang gezet worden. Afhankelijk van de vraag is dit de Impact simulatie of Impact scan. Deze stappen komen in volgende blogs aan bod.

Mocht je interesse hebben in de Impactmethode of specifiek de Impact flow, neem dan contact op met Paulien of Peter-Paul. Zij vertellen er graag meer over! Stuur ze een mail via: paulien.govaert@operaconsultancy.nl / peterpaul.essers@operaconsultancy.nl.